Çocuk istismarının önlenmesi amacıyla yasa teklifimiz

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun  Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Madde 1.) 
Türk Ceza Kanunu’nun 102. maddesinin 3,4,5,6.  fıkralarında  tanımlanan cinsel saldırı suçunun nitelikli hallerinden,103. maddesinde tanımlanan çocukların cinsel istismarından, 104. Maddesinin  2. fıkrasında tanımlanan reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun nitelikli hallerinden mahkumiyet kararı alan hükümlüler, hakim kararıile hürriyeti bağlayıcı cezanın  infazının bitiminden sekiz   hafta önce başlanması ve  şartlı tahliye edildiklerinde  denetim süresinden daha az olmamak kaydı ile bilirkişi raporu  ile gerekli görülen tarihe kadar sürecek şekilde  testosteron hormon seviyesini ciddi şekilde azaltıcı müdahaleye tabi tutulurlar.

Madde 2.)  Hükümlünün de ,  hakim kararı olmaksızın kendisine testosteron hormon seviyesini ciddi şekilde azaltıcı müdahalede bulunulmasını talep etme hakkı   vardır. Talep de bulunan hükümlüye,tıbbı uzman tarafından  müdahalenin olası yan etkileri ve sonuçları hakkında genel bilgi verilerek talebinde kararlı olup olmadığı sorulur,nihai kararı  tutanak altına alınır.  Talep de bulunan hükümlü her zaman bu talebinden vazgeçebilir. Vazgeçen hükümlünün bundan sonra müdahaleye ilişkin talepleri  kabul görmez. Talebin yerine getirilmesine hükümlünün  hürriyeti bağlayıcı cezasının infazının tamamlamasına 8 hafta kala başlanır.

Madde 3.) 
Hakim kararı ile müdahaleye başlanmadan önce, hükümlüye   tıbbı uzman tarafından  müdahale ve sonuçları, olası yan etkileri  hakkında gerekli  aydınlatıcı bilgi verilir. Bu süreç içinde hükümlüye psikolojik destek programı ve  yan etkiler konusunda  tıbbı destek programı    uygulanır.  Hükümlü hiçbir şikayeti olmasa dahi altı ayda bir genel sağlığı açısından tıbbı kontrolden geçirilir.

Madde 4.)  Tıbbı  kontrollere ilişkin raporlar ve sonuçlar  Adalet Bakanlığı ve Sağlık  Bakanlığı nezdinde kurulacak birimlerde  muhafaza edilerek her on yıllık sonuçlar bilimsel değerlendirmeye tabi tutularak müdahalenin verimliliği ve sonuçları hakkında genel raporlar hazırlanmak üzere tesbit edilecek  üç üniversitenin tıp, psikiyatri, hukuk fakültesinden görevlendirilecek uzmanlara tevdi edilir.  

Madde 5.)  Hükümlünün var olan hastalığı nedeni ile müdahalenin sonuçlarının  sağlığına ağır surette zarar vereceği üç  kişilik uzman bilirkişi raporu ile tesbit edildiği takdirde müdahale, raporda  lüzum görülen  süre kadar  ertelenir. Şu kadar ki  müdahalenin , hükümlünün hayati tehlikesine sebebiyet vereceği  bilirkişi raporu ile tesbit  edildiği takdirde uygulanmaz.

Madde 7. ) 
Bu kanunun birinci ve ikinci  maddesinde bahsi geçen hükümlüler, hakim kararı ile  tedavi amaçlı başkaca  programlara katılmakla yükümlü kılınabilirler.

Madde 8.)  Bu kanunun birinci maddesinde bahsi geçen suçlardan mahkumiyet kararı alanlar, hakim kararı ile onsekiz  yaşın altındaki kişilerle bir arada bulunmayı gerektiren işlerde çalışmaktan, onsekiz  yaşın altındaki kişilerin bakım ve gözetim yükümlülüğü gerektiren tüm faaliyetlerden süresiz olarak yasaklanırlar.

Madde 9.)  Bu kanunun hükümlerine aykırı hareket eden, uygulama sürecinde uygulamanın sonuçlarını verimsiz kılacak herhangi bir eylemde  bulunan hükümlü şartlı tahliye edilmiş ise şartlı tahliye koşullarını ihlal etmiş sayılacak  ayrıca hakkında  mahkeme kararına muhalefetten dolayı ceza koğuşturması açılacaktır.

Madde 10.) 
Bu kanun Resmi Gazete’ de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
 

 

 
 
 
Hakkımda Çalışmalarım İstiklal Marşımız Gençliğe Hitabe 24. dönem Milletvekilliği Seçim Çalışmaları Basında Biz